Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2009 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. Göktürk Devleti'nde, Bilge Kağan'ın Budist tapınağı
yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm'i benimsemenin
Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine
neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,
II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,
III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1681 | Yanlış Cevap: 1548 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Türklerin İslamiyet'e geçmeleriyle aşağıdakilerden
hangisi kültürel hayatlarında bir sanat kolu
oluşturacak derecede önem kazanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2963 | Yanlış Cevap: 285 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Selçuklularda,
I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle
görevli olması,
II. ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,
III. din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması
durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden
olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2446 | Yanlış Cevap: 582 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Orhan Bey zamanında,
I. ilk Osmanlı medresesinin açılması,
II. Rumeli'ye geçilmesi,
III. yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin bu
dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi
olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1761 | Yanlış Cevap: 1198 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin 32 eyaleti
varken bu yüzyılın ortalarında 25'i timar sistemine
dahil, 9'u sâlyâneli olmak üzere toplam eyalet sayısı 34'ü bulmuştur.
Bu durumla ilgili olarak,
I. İlk kez toprak kaybedilmiştir.
II. Beylerbeyi sayısı artmıştır.
III. Timar sistemi bozulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2264 | Yanlış Cevap: 415 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Osmanlı Devleti'nde,
I. Avrupa mallarının ülkeye girmesi,
II. ticaret yollarının değişmesi,
III. esnaf teşkilatının bozulması
durumlarından hangilerinin ekonomiyi olumsuz
yönde etkilediği savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2618 | Yanlış Cevap: 217 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önlemek
amacıyla birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
Bu düşünce akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin
önemini kaybetmesinde,
I. Avrupa'da ulus devletlerin ortaya çıkması,
II. Meşrutiyet'in ilanına rağmen azınlıkların ayrılıkçı
hareketlerini sürdürmesi,
III. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1968 | Yanlış Cevap: 592 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Osmanlı Devleti'nde gerekli görüldüğünde herhangi
bir yöneticinin mal varlığına el konulabilmesi (müsadere)
usulü Tanzimat Fermanı'yla kaldırılmıştır.
Bu usulün kaldırılmasıyla yöneticinin,
I. Devlete olan güveni artmıştır.
II. Özel mülkiyet hakkına güvence getirilmiştir.
III. Yöneticilik yetkileri artırılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2169 | Yanlış Cevap: 455 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Osmanlı Devleti'nde,
I. Tanzimat'ın ilanı,
II. Meşrutiyet'in ilanı,
III. Islahat Fermanı'nın ilanı
gelişmelerinin hangilerinde Avrupa'da görülen
1848 ihtilallerinin etkisi olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1198 | Yanlış Cevap: 1210 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Kurtuluş Savaşı'nda, TBMM Hükûmetinin yarı resmî
yayın organı hâline gelen gazete aşağıdakilerden
hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1486 | Yanlış Cevap: 1174 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Kurtuluş Savaşı'nda,
-Birinci İnönü Zaferi'nden sonra Anlaşma Devletlerinin
Londra'da konferans düzenlemesi ve
TBMM'yi davet etmesi
-Sakarya Zaferi'nden sonra Fransa'nın TBMM'
yle Ankara Antlaşması'nı yapması
gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı
savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2199 | Yanlış Cevap: 228 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Mayıs 1920 tarihinde
Bekir Sami Bey'in başkanlığında bir heyeti, Moskova'
ya Sovyetler Birliği'yle bağlantı kurmak ve dostluk
antlaşması ortamı hazırlamak amacıyla göndermiştir.
TBMM'nin, Sovyetler Birliği'yle antlaşma yapma
gereği duymasındaki amacın aşağıdakilerden
hangisi olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2013 | Yanlış Cevap: 341 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Kurtuluş Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir
ortamda ara seçimlere gidilerek TBMM'nin çalışmalarını
sürdürmesi sağlanmıştır.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1982 | Yanlış Cevap: 435 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Türkiye, Musul'un Misakımillî sınırları içinde olduğuna
aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak
göstermiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2297 | Yanlış Cevap: 132 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Lozan Antlaşması'yla,
I. Boğazlar Komisyonunun kurulması,
II. İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türklerin
mübadele dışında bırakılması,
III. Yunanistan'ın savaş tazminatı karşılığı Karaağaç'ı,
Türkiye'ye vermesi
konularından hangileri Türk-Yunan ilişkilerinde
uygulamalardan kaynaklanan sorunlara neden olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1265 | Yanlış Cevap: 1019 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadını erkekle eşit olarak,
I. mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma,
II. milletvekili seçme ve seçilme,
III. belediye seçimlerine katılma
haklarını kazanmıştır.
Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1836 | Yanlış Cevap: 490 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. -Kapitülasyonların kaldırılması
-Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki ilkelerden hangisinin
temel alındığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1999 | Yanlış Cevap: 520 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının ırk, mezhep ve
sınıf ayrılıklarına karşı olması,
I. millî birlik ve beraberlik,
II. kültürel birlik,
III. sosyal dayanışma
durumlarından hangilerini desteklediğini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2077 | Yanlış Cevap: 331 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Atatürk, "Ülkeler çeşitlidir, fakat uygarlık birdir ve bir
milletin kalkınması için de bu tek uygarlığa katılması
gerekir. Osmanlı Devleti'nin düşüşü Batı'ya karşı elde
ettiği başarılardan çok, mağrur olarak kendisini Avrupa
milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır."
demiştir.
Atatürk'ün bu anlatımıyla aşağıdakilerden hangisine
vurgu yaptığı söylenebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1967 | Yanlış Cevap: 307 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. I. Hilafet
II. Şeriye ve Evkâf Bakanlığı
III. Erkânı Harbiye Bakanlığı
1924 yılında, yukarıdakilerden hangilerinin yönetim
birliğini güçlendirmek amacıyla kaldırıldığı
savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 607 | Yanlış Cevap: 1724 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

21. Osmanlı Döneminde XIX. yüzyılın ilk yarısında sarık
ve kavuk yerine fesin giyilmesine, Cumhuriyet Döneminin
ilk yıllarında ise fesin yerine şapkanın giyilmesine
karşı çıkılmıştır.
Bu iki duruma göre,
I. Yenilikler anlayış değişikliğinin sonucudur.
II. Yenilikler tepkiyle karşılanmıştır.
III. Yeniliklerin benimsenmesi belli bir süreci gerektirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1082 | Yanlış Cevap: 1200 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilanının
doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1784 | Yanlış Cevap: 572 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. TBMM, aşağıdakilerden hangisiyle padişah ve halifenin
siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1367 | Yanlış Cevap: 991 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet anlayışıyla
bağdaşmaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2274 | Yanlış Cevap: 123 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. Atatürk Dönemi ekonomisinde,
I. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı olmayan yabancı
sermayeden yararlanma,
II. âşar vergisini kaldırma,
III. ekonomik politikaların uygulanmasında bilim ve
teknolojiyi temel alma
durumlarından hangileriyle üretimi artırmanın
amaçlandığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1791 | Yanlış Cevap: 479 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımıyla dünya
ticaretinde bir düşüş olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ortaya çıkan
sonuçlardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1424 | Yanlış Cevap: 872 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. Ülkedeki tüm siyasi görüşlerin yönetime yansıtılması
amacıyla,
I. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurulması,
II. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması,
III. Demokrat Partinin kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2133 | Yanlış Cevap: 147 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

28. Atatürk Döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı
Boğazların stratejik öneminin günümüzde daha
da artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi
olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 880 | Yanlış Cevap: 1206 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. I. Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti'nin temel nitelikleri
olarak kabul edilmesi
II. Milletvekili yeminlerinin "Vallahi." yerine "Namusum
üzerine söz veriyorum." şeklinde değiştirilmesi
III. Anayasa Mahkemesinin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri
arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1522 | Yanlış Cevap: 694 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

30. Balkan Devletleri arasında yakınlaşma başlaması
ve Balkan Paktı'nın kurulmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1634 | Yanlış Cevap: 631 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu