Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2008 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış
işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu
savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2574 | Yanlış Cevap: 404 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Müslüman Türk devletlerinde devlet memurluğu çoğunlukla
babadan oğula geçer, iktidar değişmelerinde
de iktidar çoğu kez aynı ailede kalırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından
biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2501 | Yanlış Cevap: 333 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Anadolu Selçuklu Devleti'nde büyük kervansarayların
hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.
Bu durumun,
I. sanat,
II. ticaret,
III. askerlik
alanlarının hangilerinde görülen gereksinimin bir
sonucu olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2052 | Yanlış Cevap: 706 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Avrupa XVII. yüzyıl boyunca daha büyük boyutlu bir
sanayiye geçmek ve lonca düzeyindeki üretimi aşmak
için uğraşmış ve XVIII. yüzyılda bunu gerçekleştirmiştir.
Avrupa, sanayi toplumuna doğru yol alırken
tarım üretimi azalmış Osmanlı Devleti'nden tarım
ürünleri almaya başlamıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden
hangisine neden olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1224 | Yanlış Cevap: 1101 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Osmanlı Devleti'nde,
I. divanın sarayda değil Babıali'de yani sadrazam
kapısında toplanmaya başlaması,
II. şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulamasına
son verilmesi,
III. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta
geçmesi kuralının getirilmesi
durumlarından hangileri, padişahların yetişme
biçiminde değişiklik olduğunu gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1335 | Yanlış Cevap: 1063 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(4)

6. I. Osmanlı
II. Memluk
III. Selçuklu
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat makamı
içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1323 | Yanlış Cevap: 1181 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(3)

7. Osmanlı Devleti'nde eski ve yeni kurumlar işlevlerini
bir arada yürütmüştür.
Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1363 | Yanlış Cevap: 1000 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı
Devleti'nde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden
biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2010 | Yanlış Cevap: 266 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa
devletlerinin pazarı hâline gelmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1984 | Yanlış Cevap: 413 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Erzurum Kongresi kararlarının aşağıdakilerin hangisinde
etkili olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1070 | Yanlış Cevap: 1158 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Sivas Kongresi'nden sonra, Temsilciler Kurulunun girişimleriyle
Damat Ferit Paşa Kabinesi düşürülmüş ve
Kabineyi Ali Rıza Paşa kurmuştur.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1435 | Yanlış Cevap: 616 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Kurtuluş Savaşı'nda Gürcistan, Ermenistan Hükûmetleriyle
Kars Antlaşması yapılmıştır.
Bu antlaşmanın yapılmasında aşağıdakilerin hangisinin
etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1563 | Yanlış Cevap: 499 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Amasya Görüşmelerinde yapılan üçüncü protokolle,
Ermeni göçü sırasında suç işleyenlerin mebus seçimlerine
katılmalarının önlenmesi istenmiş, siyasi partilerin
ve Hristiyan toplulukların seçime katılmalarının
sağlanması için çaba gösterileceği belirtilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1421 | Yanlış Cevap: 431 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Batı Cephesinde Yunanistan'la yapılan aşağıdaki
savaşlardan hangilerinin sonunda, Anlaşma Devletleri
Yunan ordusunu güçlendirmek amacıyla
TBMM'yle ilişki kurarak Sevr Antlaşması'nın koşullarını
değiştirmek istemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 811 | Yanlış Cevap: 1164 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı başlatılan
ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1490 | Yanlış Cevap: 478 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Atatürk'ün 1925 yılında, "… Artık hükûmet ile millet
arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet
millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet
üyeleri kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve
milletin efendi olduğunu anlamışlardır." şeklindeki
anlatımıyla,
I. milletin yönetime katıldığı,
II. millete değerinin verildiği,
III. hükûmetlerin demokrasinin önemini kavradığı
durumlarından hangilerine ulaşıldığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1606 | Yanlış Cevap: 292 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. 20 Ocak 1921 tarihli anayasa'da yer alan bazı maddeler
şunlardır:
-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
-Türk Devleti TBMM tarafından idare olunur.
-Kanun yapma ve kanunları yürütme gücü Mecliste toplanmıştır.
Bu maddelere göre aşağıdakilerden hangisi yönünde
yargıya varılamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1411 | Yanlış Cevap: 489 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. İsmet İnönü, Lozan Antlaşması'nı imzaladıktan
sonra İstanbul Üniversitesinde başarının sırrını:
"Yaşamaya yetecek güçte olduğumuzu belirtmeye
gitmiştik … kuvvetli durumdaydık. Reddediyoruz
dediğimiz zaman ulusun da reddedeceğini biliyorduk."
şeklinde açıklamıştır.
İsmet İnönü'nün bu açıklamasıyla,
I. laiklik,
II. bağımsızlık,
III. ulus egemenliği
ilkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1524 | Yanlış Cevap: 381 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Soyadı Kanunu'yla tüm vatandaşlara, aile ismi olarak
öz adları yanında soyadı kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu zorunluluğun,
I. sınıf farklılıklarının isim olarak kullanılması,
II. isim benzerliklerinin bazı karışıklıklara neden
olması,
III. toplumda azınlık olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
bulunması
durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1544 | Yanlış Cevap: 341 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı laiktir.
Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisi destekler?
birliğinin temel alınması
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1468 | Yanlış Cevap: 402 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. TBMM'de öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri
aşağıdakilerden hangisiyle birlikte görüşülerek
yasalaştırılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 959 | Yanlış Cevap: 946 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. Halkçılık ilkesinin demokratik olma özelliğini,
I. ayrıcalıklara karşı olması,
II. egemenliğin halkın bir kesimine ait olması,
III. herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesi
durumlarından hangileri destekler?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1746 | Yanlış Cevap: 111 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. Cumhuriyet Döneminde kalkınmada sanayileşmeye
önem vermek amacıyla Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılmıştır.
Bu Kanun'la sanayi kuruluşlarına üretecekleri
malların değerine göre %10 prim verilmiş ve ithal
ürünlerinden %10 daha pahalı da olsa devlet kurumlarına
bunları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu durumun,
I. üretimin artırılmak istendiği,
II. ithalatın kısıtlanmak istendiği,
III. sermaye birikimine devlet desteği sağlandığı
durumlarından hangilerinin göstergesi olduğu
savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1501 | Yanlış Cevap: 282 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. 1923-1928 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı
hâlde, harf inkılabı ancak 1928 yılında gerçekleştirilebilmiştir.
Bu gecikmede,
I. harf inkılabına çok önem verilmesi ve başarısının
rastlantıya bırakılmak istenmemesi,
II. daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların
sonuçsuz kalması,
III. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 795 | Yanlış Cevap: 956 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. -Halifeliğin kaldırılmasıyla şeriata aykırı olduğu
yolunda fetva vermeye kalkışan fetva makamının
ortadan kaldırılması
-Siyasal amaçlarla sömürülebilecek olan Terakkiperver
Cumhuriyet Partisinin kapatılması
Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine
ortam hazırladığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1146 | Yanlış Cevap: 661 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. Cumhuriyet'in ilk on beş yılında kurulan bankalar
arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının
önemli yeri olmasında,
I. çiftçiye kredi verilmesi,
II. ulusal bankalara destek verilmesi,
III. Osmanlı Bankasına verilmiş olan kâğıt para çıkarma
ayrıcalığının giderilmesi
görevlerinden hangilerini üstlenmiş bir kuruluş
olmasının etkisi vardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 959 | Yanlış Cevap: 779 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. 1923 yılında, 1921 Anayasası'nda yapılan değişiklikle
Türkiye Devleti'nin,
I. siyasi rejimi,
II. hükûmetin oluşturulma biçimi,
III. seçim sistemi
konularından hangileri belirlenmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 646 | Yanlış Cevap: 1137 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

28. Atatürk Döneminde çok partili hayata geçiş amacıyla
kurulan partilerden Serbest Cumhuriyet Partisinin
programında,
I. cumhuriyetçilik,
II. devletçilik,
III. laiklik
ilkelerinden hangileri yer almıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1219 | Yanlış Cevap: 606 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. I. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
II. İtalya'nın Rodos ve On İki Ada'yı Yunanistan'a
bırakması
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri
arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 617 | Yanlış Cevap: 1248 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

30. Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktının kurulmasına
neden olan gelişmelerden biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1641 | Yanlış Cevap: 256 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu