Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2007 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. İslamiyetten önce Türklerin,
I. tarımda sulama kanalları yapma,
II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme
uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtikle-rinin kesin bir kanıtıdır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2299 | Yanlış Cevap: 541 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülk-lerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıda-kilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1793 | Yanlış Cevap: 871 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

3. I. Samanoğulları
II. Karamanoğulları
III. Büyük Selçuklular
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1741 | Yanlış Cevap: 857 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şai-ridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1954 | Yanlış Cevap: 614 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı'nın özellikleri arasında yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1900 | Yanlış Cevap: 426 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin Os-manlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 983 | Yanlış Cevap: 1345 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Osmanlı Devleti'nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döne-minde başlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1670 | Yanlış Cevap: 669 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1675 | Yanlış Cevap: 572 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya'yı aşağıdaki-lerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1854 | Yanlış Cevap: 444 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Erzurum Kongresi'nde "Azınlıklara, siyasal egemen-liği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir." kararı alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1929 | Yanlış Cevap: 301 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Sivas Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1634 | Yanlış Cevap: 512 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisin-de anlaşmaya varamamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1598 | Yanlış Cevap: 500 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. TBMM'nin açılmasından sonra,
I. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması,
II. Kuvayımilliye birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Sa-vunma Bakanlığınca karşılanması,
III. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Baş-kanlığına bağlanması
gelişmelerinden hangileri, askerî gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1555 | Yanlış Cevap: 445 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Anlaşma Devletleri Londra'da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara'ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletleri-nin,
I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi,
II. Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığının korun-ması,
III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafın-dan temsil edilmesi
konularından hangilerine karşı oldukları söylene-bilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1390 | Yanlış Cevap: 521 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Kurtuluş Savaşı'nda İtalya'nın, Anadolu'da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıda-kilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1797 | Yanlış Cevap: 237 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Kurtuluş Savaşı'nda Gürcistan ve Ermenistan hü-kümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdaki-lerin hangisinde etkili olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1154 | Yanlış Cevap: 865 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması-nın nedenlerinden biri olamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1295 | Yanlış Cevap: 758 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. I. Azınlık okulları
II. Millet mektepleri
III. Yabancı okullar
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1822 | Yanlış Cevap: 265 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. 9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilme-sine dair kanun çıkarılmıştır.
Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,
I. dışa bağımlılığın azaltılması,
II. yerli üretimin desteklenmesi,
III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağ-landığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1333 | Yanlış Cevap: 686 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. -Menemen Olayı'nın bastırılması,
-Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması
gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1417 | Yanlış Cevap: 692 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. Türkiye'de 1928'den sonra kitap sayısının artma-sının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangi-sidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1963 | Yanlış Cevap: 102 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. I. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin ka-bul edilmesi
II. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi
III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli se-çim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde, Türkiye Cumhuri-yeti'ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1750 | Yanlış Cevap: 244 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. Aşağıdakilerden hangisinin,
-dinî duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
-boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlenmesi
amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 990 | Yanlış Cevap: 1072 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

24. Türkiye Cumhuriyeti'nde,
I. Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması,
II. kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
III. kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1686 | Yanlış Cevap: 323 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. I. Ekonomide liberalizmi savunması
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra kurulması
III. Başkanlığını Kâzım Karabekir'in yapması
Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1246 | Yanlış Cevap: 766 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. I. Koruyucu gümrük politikası uygulanması
II. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması
III. Âşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatla-tılması
Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türki-ye'nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1410 | Yanlış Cevap: 554 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. Şer'iye Vekâletinin kaldırılmasının,
I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi,
II. din işlerinin devlet işlerinden ayrılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1240 | Yanlış Cevap: 698 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

28. Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşan-mıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1904 | Yanlış Cevap: 188 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması'nın kapsa-mındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1726 | Yanlış Cevap: 293 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

30. Türkiye'de,
I. sanayi planının yapılması,
II. modern anlamda nüfus sayımının yapılması,
III. muhalefet partisi olarak Demokrat Partinin ku-rulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1491 | Yanlış Cevap: 520 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu