Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2010 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna
katılmasından sonra uyguladıkları arasında
değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4085 | Yanlış Cevap: 2344 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Türk Devletlerinde,
I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması
durumlarından hangileri "ülkenin hükümdar ailesinin
ortak malı olması" töresinin sonuçları arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5566 | Yanlış Cevap: 435 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerden
hangisinin zamanında atılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4621 | Yanlış Cevap: 1376 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme dönemine
girmiş, bu gerileme başlangıçtaki duraklamadan
sonra yıllar geçtikçe hızlanmıştır.
Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda,
I. sınırlar,
II. nüfus,
III. teokratik yapı
konularından hangilerinde değişme olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3483 | Yanlış Cevap: 2026 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Osmanlı Devleti'nde resmî tarih yazarlarına
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4430 | Yanlış Cevap: 1245 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle
ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5162 | Yanlış Cevap: 618 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nda
cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin, kanunlar önünde
eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş
olan ilkeleri yeterli bulmamış; cemaatlerin, mevcut
imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esaslarına
göre teşkilatlandırılmasını istemiştir.
Rusya'nın bu tutumuyla, Osmanlı Devleti'nin,
I. toprak bütünlüğünü korumak,
II. rejimini değiştirmeye çalışmak,
III. bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4011 | Yanlış Cevap: 920 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi İnkılabı, Osmanlı
Devleti'nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın
üretimdeki önemi azalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden
biri olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3395 | Yanlış Cevap: 1579 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Meşrutiyet Döneminin
özelliklerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3708 | Yanlış Cevap: 1072 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî'de yer alan
konulardan biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2972 | Yanlış Cevap: 1837 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum ve Sivas Kongresi'nin
ortak kararlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3340 | Yanlış Cevap: 1336 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Moskova Antlaşması'nda yer alan "İki taraftan birinin
tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri
de tanımayacaktır." maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan
hangisinin kastedildiği savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3904 | Yanlış Cevap: 881 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

13. I. Anadolu Ajansı
II. İradeimilliye gazetesi
III. Hâkimiyetimilliye gazetesi
IV. Peyamısabah gazetesi
Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nda
millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara
karşı milleti uyarma görevini yapmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3762 | Yanlış Cevap: 742 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Mustafa Kemal, "Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa
vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış
toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz."
emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin
kaderini belirlemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3621 | Yanlış Cevap: 1166 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. -Mondros Ateşkes Anlaşması'nın geçersiz kılınması,
-Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması,
-Kurtuluş Savaşı'nın askerî bölümünün sona ermesi
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları
arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3757 | Yanlış Cevap: 791 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. I. Menemen olayı
II. Atatürk'e suikast girişimi
III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması
IV. Anzavur Ayaklanması
Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde
olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri,
cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3445 | Yanlış Cevap: 958 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Atatürkçü düşüncede, vicdan özgürlüğü bir haktır.
Bu yargının, bireyin,
I. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye
sahip olduğunu açıklayabilmesi,
II. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi
ya da getirmemesi,
III. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden
üstün gördüğünü açıklayabilmesi
görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3006 | Yanlış Cevap: 1135 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

18. Türk Devriminin "Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat ve
hilafete karşıdır." yargısının,
I. egemenliğin millete ait olması,
II. yönetimin din kurallarına dayandırılmaması,
III. azınlık okullarının öğretime devam etmesine
izin verilmesi
durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3842 | Yanlış Cevap: 414 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. 1961 Anayasası'nda Türk milletini, bütün fertleriyle
kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez
bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafında
toplamak biçiminde ifade edilen ilke, aşağıdakilerden
hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3884 | Yanlış Cevap: 534 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Yeni Türk Devleti'nin,
I. bağımsızlık,
II. barışseverlik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel
aldığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2934 | Yanlış Cevap: 1451 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. 1929-1930 yılları arasında dünyada ekonomik bunalım
baş göstermiş, bu durum Türk Devleti'nin ekonomisine
yeni bir yön vermesini gerektirmiştir.
Bu gereksinim,
I. devletçilik ilkesinin uygulanması,
II. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması,
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2230 | Yanlış Cevap: 1926 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

22. Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle
yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı
savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3125 | Yanlış Cevap: 1267 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Türk Dil Kurumunun açılması
III. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Atatürk
milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında
etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3789 | Yanlış Cevap: 543 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. Atatürk: "Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim
yöntemlerinin ulusumuzun geri kalmasında en önemli
etken olduğu kanısındayım. Onun için bir ulusal eğitim
programından söz ederken eski dönemin boş
inanlarından ve doğuştan getirdiğimiz niteliklerimizle
hiçbir ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden,
Doğu'dan ve Batı'dan gelebilen tüm etkilerden uzak,
ulusal kimliğimiz ve tarihimizle uyuşan bir kültürü kastediyorum."
demiştir.
Atatürk'ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine
vurgu yaptığı savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2664 | Yanlış Cevap: 1465 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. I. Seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan
değişiklikler arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2000 | Yanlış Cevap: 2159 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. I. Nüfus mübadelesi
II. Kardak kayalıkları
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması
Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan
hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun
Atatürk zamanındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3494 | Yanlış Cevap: 579 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan
Antantı'na girmemiştir.
Bulgaristan'ın, Balkan Antantı'na girmemesinde,
I. Romanya'dan Dobruca'yı almak istemesi,
II. Ege Denizi'ne inmeyi amaçlaması,
III. yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe
duyması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2245 | Yanlış Cevap: 1619 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

28. I. Köylüden ağır vergilerin kaldırılması
II. Köylünün üretim becerilerinin artırılması
III. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin
alınması
IV. Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi
Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından
hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin
amaçları arasında olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2864 | Yanlış Cevap: 1213 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan
dış olaylardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3770 | Yanlış Cevap: 514 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

30. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi amacıyla,
I. Atatürk ilkelerinin Anayasa'ya girmesi,
II. Demokrat Partinin kurulması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde
sağlanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3495 | Yanlış Cevap: 771 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu