Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2006 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgüdür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2661 | Yanlış Cevap: 504 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. I. Çini
II. Taş
III. Ahşap
Anadolu Selçukluları mimari yapıların iç ve dış
süslemelerinde yukarıdakilerden hangilerini kullanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2133 | Yanlış Cevap: 732 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Batman yakınındaki Hasankeyf’te aşağıdakilerden
hangisine ait eserler bulunmaktadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2403 | Yanlış Cevap: 410 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Osmanlı Devleti'nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik
sıralamada diğerlerinden yüksektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2752 | Yanlış Cevap: 161 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Osmanlı Devleti’nde, 18. yüzyılda Avrupa’dan getirilen
uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda
ıslahat yapılması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2600 | Yanlış Cevap: 139 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla
ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2509 | Yanlış Cevap: 311 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Osmanlı Devleti’nde, devlet memurlarına setre,
pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah
döneminde getirilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2266 | Yanlış Cevap: 459 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde,
Tanzimat Dönemi’nde görülen gelişmelerden biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1497 | Yanlış Cevap: 1153 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Mustafa Kemal’in komutanlığını yaptığı,
I. Derne,
II. Anafartalar,
III. Conkbayırı
savaşlarından hangilerinin kazanılması İstanbul’
un işgalini önlemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2120 | Yanlış Cevap: 462 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle
ilgili kararlar Sivas Kongresi’nde alınmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1832 | Yanlış Cevap: 726 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanmasında,
I. Sivas Kongresi kararları,
II. Erzurum Kongresi kararları,
III. TBMM’nin açılması
gelişmelerinden hangilerinin hızlandırıcı etkisi
olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1648 | Yanlış Cevap: 784 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Amasya Görüşmelerine katılan Salih Paşa’nın
alınan kararların resmi nitelikte olmadığını Temsilciler
Kurulu’na söylemesi, kendisiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1756 | Yanlış Cevap: 620 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda
çıkan ayaklanmalardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1985 | Yanlış Cevap: 419 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Kurtuluş Savaşı'nda,
I. Güney Cephesinin kapanması,
II. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması,
III. Londra Konferansı'nın toplanması,
gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması'nın sonuçları arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1214 | Yanlış Cevap: 1040 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. 13 Ekim 1921 tarihinde yapılan Kars Antlaşması’nda
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1237 | Yanlış Cevap: 1049 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. I. Yabancı şirketler tarafından çalıştırılan bazı
demiryollarının devletleştirilmesi
II. Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız
Türkiye’ye ait olması
III. Kooperatifleşmenin yurt çapında yaygınlaştırılması
Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde ulusallaştırma
amacı vardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1970 | Yanlış Cevap: 298 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Şapka İnkılabı,
I. toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamak,
II. topluma çağdaş görünüm kazandırmak,
III. resmi işlemlerin takibini kolaylaştırmak
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2093 | Yanlış Cevap: 235 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. I. Kadınlara oy hakkının verilmesi
II. Toplumsal ayrıcalık ifade eden unvanların
kaldırılması
III. Tek kadınla evlilik esasının getirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, 1926 yılında çıkarılan
Medeni Kanun’un kapsamındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1371 | Yanlış Cevap: 918 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Şeyh Sait Ayaklanması’ndan sonra,
I. Firariler,
II. Takrir-i Sükûn,
III. Başkomutanlık
kanunlarından hangileriyle hükümete, Cumhuriyet
rejimini yerleştirmek amacıyla, gerekli önlemleri
alması için özel yetki verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1428 | Yanlış Cevap: 797 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Batılı devletlerle ticaretin kolaylaşmasında,
I. arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması,
II. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
III. herkesin resmi bir soyadının olması
konularından hangileriyle ilgili kanunların çıkarılmasının
etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1765 | Yanlış Cevap: 490 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. I. Halkevlerinin kurulması
II. Köy Enstitülerinin açılması
III. Millet Mekteplerinin açılması
uygulamalarından hangileri, halkın kültürel gelişmesini
sağlamaya yöneliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1669 | Yanlış Cevap: 620 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. I. Misak-ı Milli
II. Mudanya Ateşkes Anlaşması
III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği)
Yukarıdakilerin hangilerinde yabancı okulların bağımsız
kurumlar gibi hareket etmesini önlemeyi
amaçlayan hükümler vardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2018 | Yanlış Cevap: 232 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. Türkçe’de yazı dili ile konuşma dili arasındaki
uyumsuzluk,
I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması,
II. Harf İnkılabı’nın yapılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangileriyle giderilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1555 | Yanlış Cevap: 772 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. I. Devletçilik ilkesinin uygulanması
II. İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
Türkiye Cumhuriyeti’nde özel girişimde sermaye
birikiminin ve gerekli kadronun yeterli olmamasının
yukarıdakilerden hangilerini gerekli hale getirdiği
savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 962 | Yanlış Cevap: 1209 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. I. Boğazlar sorunu
II. Borçlar sorunu
III. Nüfus değişimi (mübadele)
Yukarıdakilerden hangilerine Atatürk döneminde
çözüm getirilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1766 | Yanlış Cevap: 486 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. I. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
II. Âşar Vergisi’nin kaldırılması
III. Ziraat Bankası’ndan kredi verilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, tarım kesimini rahatlatma
ve üretimi artırma amacıyla doğrudan ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1925 | Yanlış Cevap: 345 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. Musul, 1926 yılında aşağıdakilerin hangisiyle
Irak’a bırakılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1897 | Yanlış Cevap: 422 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

28. I. Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi
Atatürk döneminde, yukarıdakilerden hangileri
muhalefet partisi olarak kurulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1842 | Yanlış Cevap: 387 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. Afganistan, İran, Türkiye ve Irak devletleri Sadabat
Paktı’nı kurmuştur.
Bu paktın kurulmasında,
I. uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözülmesi,
II. katılımcı devletlerin bağımsız ve egemen olduklarını
vurgulama,
III. Irak’ta Arap milliyetçiliğinin güçlenmesini engelleme
isteklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1471 | Yanlış Cevap: 628 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

30. Türkiye’nin Boğazların güvenliğini sağlamak
gereksinimiyle Milletler Cemiyeti’ne başvurmasına,
aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci
Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını tehdit
eden eylemleri neden olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1415 | Yanlış Cevap: 873 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu