Eklenme Tarihi: 26.06.2012 13:44
OSMANLI TARİHİNDE İLKLER OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

 

OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

1. Osmanlının ilk başkenti, Söğüt
2. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1590 Ferhat Paşa Ant. III. Murat
3. Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1672 Bucaş, IV. Mehmet
4. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk Osmanlı Padişahı, Genç Osman.(1621)
5. Sancağa çıkan son şehzade, III. Mehmet'tir. Bu uygulama III. Mehmet'in oğlu I.Ahmet tarafından kaldırıldı.
6. Osmanlı'nın ilk toprak kaybettiği Antlaşma 1611 İran'la yapılan Nasuh Paşa Antlaşmasıdır.
7. Ordusunun başında bulunup sefere katılmayan ilk Padişah, II. Selim'dir.
8. Ordusunun başında sefere katılan son Padişah III. Mustafa'dır.(1695-1703)
9. Osmanlı'nın aldığı ilk büyük yenilgi II. Viyana kuşatmasıdır.1683
10. Osmanlı'nın çok miktarda toprak kaybettiği ilk Antlaşma Karlofça Antlaşmasıdır.1699
11. Osmanlı'nın Devletlerarasında paylaşıldığı ilk paylaşım Antlaşması, 1699 Karlofça
12. Osmanlı-İran ilişkileri ilk kez II. Bayezid döneminde başladı.
13. Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk kez Fatih döneminde başladı.
14. İlk Osmanlı-Memluk savaşı II. Bayezid dönemi'dir.
15. Osmanlı başkentinde elçi bulundurma hakkını elde eden ilk Avrupa Devleti Venedik'tir.
16. Osmanlı Bütçesinin ilk defa açık verdiği dönem I.Süleyman dönemidir.
17. Mimar Sinan'ın ilk eseri, Kanuni'nin eşi için İstanbul'da yaptırdığı Haseki külliyesi'dir.
18. Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk Antlaşma 1700 İstanbul Antlaşması'dır.
19. İlk Osmanlı Bankası,1847 Bank-ı Der saadet'tir.
20. Avrupa'ya ilk defa öğrenim için öğrenci gönderilmesi, II. Mahmut
21. İlk defa halkı Müslüman-Türk olan bir bölgenin elden çıkışı, Kırım, Küçük Kaynarca
22. Rusya'ya ilk savaş tazminatı Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verildi.
23. Nizam-ı Cedit askerlerinin ilk ve son başarısı Fransızlara karşı Mısır'da- 1802 oldu.
24. İlk çiçek aşısı, ilk kumaş fabrikası, ilk kâğıt fabrikası, ilk matbaa, ilk itfaiye teşkilatı, ilk karakalem portre çalışması, ilk batılaşma hareketleri Lale devridir.
25. Batı tarzı ilk askeri ıslahat 1730,I.Mahmut
26. Halktan ilk kez iç borçlanma yoluyla para toplanması Esham-ı Tahvilat ismi ile 1757 III. Mustafa.
27. İlk geçici elçilik Fransa'ya açıldı. Lale devrinde,28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderildi.
28. İlk sürekli elçilik uygulaması III. Selim döneminde oldu. Yine Paris'e açıldı.
29. Islahatlarla ilgili rapor hazırlatan ilk Padişah III. Selim'dir.
30. Fransız ihtilalinin milliyetçilik düşüncesinin ilk etkili olduğu ülke Osmanlı İmparatorluğudur.
31. Osmanlıdan ayrılmak için ilk isyan eden millet Sırplardır.(1804)
32. Osmanlıdan ilk ayrılan millet Yunanlılardır.1829 Edirne Antlaşması.
33. Osmanlıdan ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluktur.(1913)
34. Valisinin pazarlıklarına boyun eğen ilk Osmanlı Padişahı, II. Mahmut'tur. Mısır valisi Kavalalı'nın şartlarını kabul etmiştir.
35. Ruslar Anadolu topraklarına ilk defa 1828-29 Osmanlı-Rus savaşı ile girdiler. Ardahan ve Kars'ı ele geçirdiler.
36. Kuzey Afrika'da kaybedilen ilk toprak Cezayir'dir.1830 Fransa Antlaşması.
37. Rusya ilk defa 1833 Hünkâr iskelesi Antlaşması ile donanmasını Akdeniz'e sokma hakkını elde etti.
38. Osmanlı'nın boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tek başına kullandığı son Antlaşma 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşmasıdır.
39. Boğazlar ilk defa Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla bir siyasi pazarlık haline getirildi.
40. Osmanlı devleti ilk defa 1856 Paris Antlaşması ile bir Avrupa Devleti sayıldı.
41. Osmanlı'da ilk dış borç 1854 yılında Abdulmecid tarafından İngiltere'den alındı.
42. Padişahın yetkilerini sınırlayan ilk gelişme 1808 Sened-i ittifak'tır.
43. İlk yurt dışı seyahatine çıkan Osmanlı Padişahı,1867 Abdülaziz'dir.
44. İlk yurt dışı sergisi, 1851 Londra'da Tarım ve sanayi ürünlerini sergilediğimiz sergidir.
45. Türkiye'de ilk sergi 1863 Sultan Ahmet Meydanındaki sanayi ürünleri sergisidir.
46. İlk resim sergisini açan ressam, Şeker Ahmet Paşa'dır.
47. İstanbul'da açılan ilk tünel 1873,Abdülaziz dönemindedir. Dünya'nın 3.tüneli'dir.
48. Osmanlı'da ilk vapur 1827,II. Mahmut dönemindeki Buğu gemisi
49. İlk kıyafet kanunu 1829,II. Mahmut. Fes, setre, pantolon
50. İlk gazete, Takvim-i Vekayi (1831),II. Mahmut, resmidir.
51. İlk Telgraf (1854) Abdulmecid.
52. İllere ilk defa vali gönderme, II. Mahmut
53. İlk nüfus sayımı, II. Mahmut,(1831)
54. Piyanist olan ilk ve tek Osmanlı Padişahı V.Murat'tır.
55. İlk posta (İstanbul-İzmir arası 1823),polis ve karantina teşkilatları, II. Mahmut
56. İlk defa ülke içinde seyahatlere çıkan Padişah, II. Mahmut'tur.
57. İlk muhtarlık uygulaması, II. Mahmut dönemindedir.
58. Devlet dairelerine resmini astıran ilk Padişah, II. Mahmut'tur.
59. İlk kâğıt para(kaime) basıldı.1840 Abdulmecid
60. İlk demir yolu 1866'da İzmir-Aydın arasında işletmeye açıldı.
61. Osmanlı posta teşkilatı(1841).
62. İlk kahvehanenin açılışı (1854) İstanbul-Tahtakale
63. Kaybedilen topraklardan yapılan ilk göç 1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı sonunda Balkanlardan Anadolu'ya yapılan göçtür.
64. İstanbul'a ilk otomobil'in gelişi 1895
65. Osmanlıya ilk telefonun gelişi II. Meşrutiyet
66. 19.y.y'ın en büyük göç olayı 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonucu yapılan göçtür.
67. İlk Türk kadın romancısı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'dır.
68. İlk mecburi ilköğretim, II. Mahmut
69. Aydınlar tarafından tahtan indirilen ilk Padişah Abdülaziz'dir.(Genç Osmanlılar tarafından)
70. Osmanlı'da ilk rasathane, III. Murat döneminde Takuyyittin Mehmet tarafından kuruldu.
71. En uzun süre tahtta kalan padişah, Kanuni, 46 yıl.
72. En kısa süre tahtta kalan padişah V. Murat, 5 ay.
73. İlk uçağımız, 1912 Mehmet Reşat'ın cülus töreninde kullanıldı
74. İlk Havaalanımız,1912 Yeşilköy Havaalanı

Kaynak:
Bu Sayfa 4923  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (4+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar