Eklenme Tarihi: 26.03.2012 00:02
Türk Standardları Enstitüsü Memur Alım İlanı Türk Standardları Enstitüsü Memur Alım İlanı

TSE PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüze, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda öğrenim durumu ile kadro unvan ve sayıları belirtilen 35?i lisans, 10?u önlisans mezunu olmak üzere toplam 45 adet kadrolu personel alınacaktır.

SIRA NO ÖĞRENİM DURUMU KADRO UNVANI ALINACAK PERSONEL SAYISI
1 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 15
2 Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 5
3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Mühendis 3
4 Mühendislik Fakültesi mezunu Mühendis 8
5 Hukuk Fakültesi mezunu Avukat 2
6 Mütercim- Tercümanlık Bölümü mezunu Mütercim 2
7 Elektrik önlisans programı mezunu Tekniker 2
8 Makine, Metal İşleri, Metalurji önlisans programı mezunu Tekniker 3
9 Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi önlisans programı mezunu Tekniker 2
10 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon önlisans programı mezunu Tekniker 1
11 Adalet önlisans programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Memur 2

1 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1977 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2010-KPSS Lisans ve 2010 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

8) a) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)?nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (KPDS/ÜDS 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki sınavlar) en az 70 puan almış olmak,

b) Mühendislik Fakültesi mezunu (Tablonun 4 üncü sırası) olarak alınacak 8 (sekiz) mühendisin;

- 2 (iki)?sinin İngilizce ve Çince olmak üzere iki yabancı dilin,

- 2 (iki)?sinin İngilizce ve Arapça olmak üzere iki yabancı dilin,

- 2 (iki)?sinin İngilizce ve Farsça olmak üzere iki yabancı dilin,

- 2 (iki)?sinin İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki yabancı dilin,

birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (KPDS/ÜDS 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki sınavlar) en az 70 puan, diğerinden ise bildiğini gösteren bir belgeye sahip olmak.

c) Mütercim- Tercümanlık Bölümü mezunu (Tablonun 6 ncı sırası) olarak alınacak 2 (iki) mütercimden birinin İngilizce ? Fransızca, diğerinin ise İngilizce ? Arapça dillerini bildiğini Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (KPDS/ÜDS 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki sınavlar) en az 80 puan alarak belgelendirmek,

ç) ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ?Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda? yer alan bu maddede sayılan dillere eşdeğer düzeydeki 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait yabancı dil diğer sınav sonuç belgeleri de başvurularda kabul edilecektir.

d) Avukatlık için başvuracaklarda yabancı dil şartı aranmayacaktır.

9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölümlere denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

10) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını 27 Mart-06 Nisan 2012 tarihleri arasında ?İş Talep Formu?nu doldurmak suretiyle https://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 06 Nisan 2012 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:30) kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3 - SINAVA GİRİŞ

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar https://www.tse.org.tr adresinde 13 Nisan 2012 tarihine kadar ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar; giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki belgeleri 16-20 Nisan 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

2) KPSS sonuç belgesi.

3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesi (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi).

4) Adayın çıktısını alarak imzalayacağı İş Talep Formu.

5) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi (form https://www.tse.org.tr adresinden temin edilebilecektir).

6) Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik bilgi ve belge ile başvuru yapanlar ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruları değerlendirmeye alınmayanların yerine 27 Nisan 2012 tarihinde Enstitünün web-sitesinde yedek adaylar ilan edilecek olup, bu adayların 30 Nisan-04 Mayıs 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yukarıda sayılan belgelerle birlikte TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

4 - SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

5 - SINAV YERİ

Sınav, Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6 - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün https://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenecek. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar oluşturulacak bir komisyon tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

Kamuoyuna duyurulur

Kaynak:TSE
Bu Sayfa 4490  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (6+6)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar