Eklenme Tarihi: 21.03.2012 00:09
İşte 20.805 Kadronun Kurumlara Dağılımı İşte 20.805 Kadronun Kurumlara Dağılımı

Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklamada, MEB'e daha önce 12 bin 230 adetlik atama izni verildiği belirtilmişti. Bugün yayımlanan dağılımda ise MEB'e ayrıca 200 adet daha atama izni verilmiştir.

Kurumlara 2012 yılı için verilen ilave atama kontenjanları belirlendi.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 29.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

Yukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,

- 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun değişik ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak açıktan atamalar,

- 2012 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar,

- Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar,

tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;

a) Söz konusu ilave (34.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2011 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2011 tarihi itibarıyla;

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2011 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2011 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2012 yılında tamamlanabilmesi,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen

sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine

kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2'sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

hususları arz ve teklif olunur.

Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı

(I) SAYILI CETVEL

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No Kurum Adı

Uygun

Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

1 BABAKANLIK 120

2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 40

3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 75

4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 50

5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 60

6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 25

7 ADALET BAKANLIĞI 400

8 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 525

9 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 500

10 MALİYE BAKANLIĞI 675

11 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 200

12 SAĞLIK BAKANLIĞI 200

13 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI 300

14 ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 100

15 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 90

16 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 200

17 AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 900

18 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 40

19 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 60

20 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 300

21 EKONOMİ BAKANLIĞI 60

22 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 250

23 GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 275

24 KALKINMA BAKANLIĞI 80

25 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 200

26 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4.800

27 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 100

28 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 20

29 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 50

30 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 100

31 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 75

32 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 150

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 300

34 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22

35 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD. 100

36 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 400

37 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 1.206

38 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 60

39 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 17

40 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK. 5

41 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD. 5

42 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 5

43 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 20

44 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 20

45 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK. 10

46 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 5

47 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 5

48 TÜRK DİL KURUMU 5

49 TÜRK TARİH KURUMU 5

50 T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5

51 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 10

52 Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 420

53 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 250

54 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150

55 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15

56 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30

57 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 550

58 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25

59 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15

60 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 40

61 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25

62 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 20

63 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 35

64 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI 35

65 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 5

66 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 5

67 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10

68 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 30

69 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20

70 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20

71 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20

72 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 350

73 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU 40

74 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 250

75 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 100

76 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 5

77 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK 5

78 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 60

79 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 50

15.805

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Sıra No Kurum Adı

Uygun

Görülen

1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 55

2 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 65

3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 60

4 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 60

5 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 55

6 ARI BRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 45

7 AH EVRAN ÜNİVERSİTESİ 50

8 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 65

9 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 40

10 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 40

11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 50

12 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 60

13 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 35

14 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 35

15 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 55

16 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 55

17 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 40

18 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 40

19 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 40

20 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 40

21 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 45

22 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 40

23 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 25

24 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 70

25 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60

26 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 50

27 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 45

28 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 60

29 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 40

30 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 60

31 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 25

32 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 60

33 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 60

34 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 50

35 EGE ÜNİVERSİTESİ 60

36 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 30

37 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 45

38 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60

39 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 55

40 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 60

41 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 10

42 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 55

43 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 55

44 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 55

45 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20

46 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 55

47 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 40

48 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (10 adedi Kastamonu Tıp Fakültesi için) 65

49 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 35

50 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 55

51 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 50

52 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 40

53 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 60

54 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 50

55 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40

56 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 50

57 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 60

58 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20

59 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 55

60 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 50

61 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 55

62 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 32

63 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 40

64 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 45

65 KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 60

66 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 47

67 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 45

68 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 40

69 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 55

70 KONYA ÜNİVERSİTESİ 120

71 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 40

72 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 50

73 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 40

74 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 55

75 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 15

76 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 50

77 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 55

78 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 40

79 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50

80 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 50

81 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 50

82 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26

83 ORDU ÜNİVERSİTESİ 45

84 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40

85 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 35

86 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 65

87 RİZE ÜNİVERSİTESİ 50

88 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 55

89 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 55

90 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 40

91 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 40

92 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 55

93 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 40

94 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 60

95 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 40

96 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 55

97 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 55

98 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40

99 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 40

100 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 60

101 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40

102 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 65

103 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 60

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLAMI 5.000

NOT: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN SAYILAR İLE DAHA ÖNCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN (12.230) ADET KONTENJAN SAYISI HARİÇTİR.

Kaynak:DPB
Bu Sayfa 5531  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (2+4)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar