Eklenme Tarihi: 17.10.2011 11:31
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Sınav Şartı" başlıklı Ek-2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yönteme göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; Aşağıdaki tabloda yer alan bölümlerde ve belirtilen adette sözleşmeli personel alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR:

1. ÖSYM tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 2 yıllık yüksek okul programlarından mezun olan adayların KPSSP93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olması,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

3. Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel halinin bulunmaması,

4. Başvuracak adayların durumunun; 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler." hükmüne uygun olması,

5. Başvuruların son günü itibariyle ilgili ön lisans programından mezun olması,

6. Üniversitelerin birden fazla on lisans programından mezun olanlar için, 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı ön lisans programı esas alınacağından başvurunun istenilen bölüme göre yapılması,

B - İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Müdürlüğünden alınacak veya https://vvvvw.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak "İş Talep Formu",
2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği ( yabancı okullar için denklik belgesi örneği),
3. KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı,
4. İki adet vesikalık fotoğraf,
5. Genel şartlar bölümünün 4. maddesindeki hükme uygun olunduğunu gösterir beyan dilekçesi,
6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu gösterir belge,
7. Kurumun web sitesinde (https://web.shgm.gov.tr/kurumsal.php?page=duyurular&id=1&haber_id=1909) yer alan iş talep formu ekindeki "özgeçmiş" örneğine göre doldurulmuş adayların özgeçmişlerini içeren belge, Adaylar istenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir.
C- BAŞVURU
1. Başvurular en geç 31.10 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

D - BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren, başvuru yapan adayların, KPSSP93 puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulrtıak kaydıyla puan sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.
2. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
3. Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
5. Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.

E- TEBLİGAT

1. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde (https://www.shgm.gov.tr) yayımlanacaktır Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK PERSONEL ADEDİ
Büro Personeli 2 yıllık Yüksek Okul Programlarından Mezun Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 4
    İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programından mezun olmak. 1
    Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 1
    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak. 1
    Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 1
    Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 12
Genel Toplam     20

Kaynak:
Bu Sayfa 3764  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+3)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar