Eklenme Tarihi: 15.01.2009 06:17
Belek Belediye Başkanlığına ilk defa atanacak itfaiye eri alımı

Belek Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI UNVANI DERECESİ ADETİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
GIH İTFAİYE ERİ 11 2 BAY BAYAN LİSE VEYA İKİ YILLIK Y.OKUL MEZUNU

Toplam :2 adet İtfaiye Eri

İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3- Son başvuru tarihi olan 17.01.2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (13.03.1979 tarihinde veya sonraki tarihlerde doğmuş olmak.)

4- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş, Lise ve Dengi Okul Mezunları ise (KPSS P94VE KPSSP93 sınavından 55 ve üzeri puanı almış olmak gerekir.)

5-Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise veya iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

6- İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ?Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.? şartlarına uygun olmak. Boy ve kilo ölçümü müracaat sırasında Belediyemiz görevlileri tarafından yapılacaktır. Boy ve kilosu uygun olmayan adayların müracaat evrakı kabul edilmeyecektir.

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

8- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

10- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

11-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak, Erkek adaylar için askerliği ile ilgisi bulunmamak.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.inbelek.com.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Belek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden adaylara başvuru formu verilecek olup aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalem ile doldurulmak suretiyle (1 adet fotoğraf yapıştırılacaktır.

1- T.C. Vatandaşlık Nosu olan Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti müracaat formuna yapıştırılacak.)

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

5-Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil belgesi(son bir ay içinde alınmış)

6-Tam teşekküllü Sağlık raporu(Boy ve kilosunu gösterir.)Ve erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmadığını gösterir belge.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvuru süresi 13/01/2009 Salı günü sabah saat 08.00? de başlayacak ve 17/01/2009 günü mesai bitiminde (Saat: 17.00)? da sona erecektir. Başvurular; Belek Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Çamlık Mahallesi Molla Fevzi Caddesi No:10 Belek-Antalya adresine şahsen yapılacak olup Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

MÜLAKAT KONULARI

?Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

?Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

?Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-İtfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), dayanıklılık testi ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

2-Kurum sınavı başarı puanı; dayanıklılık testini geçen adaylardan sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

3-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başarı puanının %50?si ile KPSS puanının %50?si alınmak suretiyle belirlenir.

5-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

6-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir

7-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

8-Belirtilen kategorilerde kurumun ihtiyacı olan nitelikte sözlü mülakat sonucu yeterli puanı alamayanların yerine diğer kategorilerden sözlü sınavdan yeterli puan alanlar yerleştirilir.

SINAV YERİ VE SAATİ

İtfaiye eri alımı için Belek Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 27.01.2009 Salı günü saat 09.30 da sözlü mülakat şeklinde yapılacaktır.

İtfaiye eri adayları için 27.01.2009 günü saat 11.00 de belediyemiz zabıta müdürlüğünce dayanaklılık testi yapılacaktır.

Sözlü Sınava çağrılan adayların sınav yeri Belediye Başkanlığımız (www.inbelek.com.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır. Sınav giriş kartları Belediyemiz yazı işleri müdürlüğünden sınav günü saat 08.30 da dağıtılacaktır. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.(Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)

Kaynak:İşkur
Bu Sayfa 2452  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (2+3)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar