Eklenme Tarihi: 03.01.2011 10:17
Adalet Bakanlığı Şoför ve Mübaşir Sınav İlanı Adalet Bakanlığı Şoför ve Mübaşir Sınav İlanı

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca, ilk defa istihdam edilmek üzere;

EK-1, 2, 3 listelerde yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 200 teknisyen, 190 şoför ve 855 mübaşir pozisyonu için, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 27/01/2011 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

A) Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için; meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

B) Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

C) Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1,2,3 listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar her bir unvan (teknisyen, şoför ve mübaşir) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 17 Ocak 2011 Pazartesi günü başlayıp, 27 Ocak 2011 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

a) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-1 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

b) Şoför pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-2 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

c) Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-3 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları.

(Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.)

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

a) Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için; 15 Şubat 2011 Salı günü saat 09:00?da,

b) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; 17 Şubat 2011 Perşembe günü saat 09:00?da,

c) Şoför pozisyonunda istihdam edilecekler için; 19 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 09:00?da, adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK?5) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Şoför unvanındaki pozisyonlara başvuracak adaylar için sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1, EK-2 ve EK-3 listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Sözleşmeli teknisyen, şoför ve mübaşir pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına da başvurabileceklerdir.

2) Teknisyen pozisyonu için; branşa göre ayrı ayrı başvuru alınacak olup, sözlü sınavlar da ayrı ayrı yapılacaktır.

3) Sözleşmeli teknisyen, şoför ve mübaşir sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

4) Bölge adliye mahkemeleri için alınacak personel, bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar Bakanlıkça belirlenecek adliyeler emrinde görev yapacaktır.

5) Sözleşmeli teknisyen, şoför ve mübaşir için uygulanacak ücret tablosu EK-4 listede belirtilmiştir.

EK-1: Sözleşmeli teknisyen pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-2: Sözleşmeli şoför pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-3: Sözleşmeli mübaşir pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-4: Sözleşmeli pozisyonlar (teknisyen, şoför ve mübaşir) için uygulanacak ücret tablosu (2010 yılı için)

EK-5: Başvuru formu

Kaynak:Adalet Bakanlığı
Bu Sayfa 7407  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+8)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar